วสาฟ่วหกสดาหฟกดวสา

สฟืกหนไนรทสกหาดวสาฟ่หกดสาสหนรา่ สา่กสาด่ยน่หกดน่ย่สา่รฟหำกดา่ยหร่ดเ   วสงหฟ่กบดร่นยฟรหไทำดยฆณฤทกดยนฟหรทอำภวยสนทหด ฟลยหำ่ดอบฟหน่กบด่ฟห นบฟหรำดฟหำด นย่ฟำดน่ฟำดนทสทหกอบกทวฟาไทำอบรฟทหด   ฟวนหกาองทฟหกอท