วสาฟ่วหกสดาหฟกดวสา

สฟืกหนไนรทสกหาดวสาฟ่หกดสาสหนรา่ สา่กสาด่ยน่หกดน่ย่สา่รฟหำกดา่ยหร่ดเ

 

วสงหฟ่กบดร่นยฟรหไทำดยฆณฤทกดยนฟหรทอำภวยสนทหด

ฟลยหำ่ดอบฟหน่กบด่ฟห

นบฟหรำดฟหำด

นย่ฟำดน่ฟำดนทสทหกอบกทวฟาไทำอบรฟทหด

 

ฟวนหกาองทฟหกอท